Preskoči na glavno vsebino
TOTI LAS

TOTI LAS

Potrebujete informacije ali pomoč pri oblikovanju projektne ideje in prijavi na javni poziv v okviru LAS in ste iz Mestne občine Maribor ali Občine Kungota?

Kaj je LAS?

LAS ali lokalna akcijska skupina je javno-zasebno pogodbeno partnerstvo z odprtim članstvom, kateremu se lahko pridružijo javne institucije (občine, šole, javni zavodi, …), gospodarstvo (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zavodi, dopolnilne dejavnosti na kmetijah…) ter zasebni sektor (društva, posamezniki, vključno s fizičnimi osebami). Vsak LAS ima svoje lokalno območje, na katerem deluje.

Kaj je pristop CLLD

LAS ali Lokalna akcijska skupina deluje v okviru pristopa CLLD.

Pristop CLLD – Community-Led-Local-Development ali Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, je priložnost za manjše lokalne razvojne iniciative.

Izvaja se v okviru Lokalnih akcijskih skupin – LAS. RRA Podravje - Maribor je vodilni partner dveh LAS.

Kako se lahko vključim?

V LAS se lahko vključi oz. včlani vsak zainteresiran posameznik ali organizacija, ki ima na območju LAS svoj sedež. Vsi člani LAS sestavljajo Skupščino LAS. Člani skupščine volijo predstavnike v: Upravni odbor, Nadzorni odbor ter Ocenjevalno komisijo.

Kako deluje LAS?

Vsak LAS na podlagi potrjene Strategije lokalnega razvoja (SLR) pridobi pravico do koriščenja določenih sredstev. Sredstva so namenjena za delovanje LAS in za izvajanje projektov na nivoju LAS, ki prispevajo k doseganju zastavljenih ciljev v okviru SLR. Sredstva za izvedbo projektov razdeljuje na podlagi javnih pozivov LAS.

Oba LAS-a sta v obdobju 2014–2020 pridobila pravico do koriščenja sredstev. LAS Lastovica v vrednosti cca.1,2 mio EUR, medtem ko TOTI LAS v vrednosti cca 1 mio EUR.

Kako lahko sodelujem v LAS?

Vsak LAS objavlja javne pozive, na podlagi katerih razdeljuje sredstva. Javni poziv LAS je odprt za vse zainteresirane, pod pogojem, da gre za lokalne razvojne iniciative (lokalni izvajalci, lokalno okolje). Pogoj za pridobitev sredstev je uspešna prijava na javni poziv LAS. Ustreznost vseh prijav na javni poziv LAS presodi Ocenjevalna komisija, sredstva dobijo le prijave, ki prispevajo k doseganju ciljev SLR. Naj poudarimo, da so v okviru LAS najbolj zaželeni projekti, ki so namenjeni širšemu krogu ljudi in ne le manjšim oz. ozkim ciljnim skupinam.

Kaj so vsebine, ki jih lahko razvijamo v okviru LAS?

ustvarjanje delovnih mest

razvoj osnovnih storitev

varstvo okolja in ohranjanje narave

večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

Kaj nudi LAS?

Svetovanje glede oblikovanja ideje in projektnega partnerstva

Svetovanje pri pripravi vloge na javni poziv LAS

Podporo pri oddaji prijave na javni poziv LAS

Svetovanje in pomoč pri izvajanju projekta

Uspešne lokalne zgodbe

Doživljajska kmetija za zdrav življenjski slog

Doživljajska kmetija za zdrav življenjski slog

izvajanje 2020-2021, sklad ESRR

Doživljajska kmetija SONČNI RAJ je prizorišče aktivnega in duhovno bogatega življenja na kmetiji. Obiskovalcem je z novo ureditvijo in programi omogočeno doživljanje in navezovanje stika z naravo in energijami iz vesolja na drugačen način. Na kmetiji spoznavajo pomen biodiverzitete za kmetijstvo in trajnostno proizvodnjo lastne kakovostne hrane, preproste tehnike krepitve duha ter tako razvili zdrav in kakovosten življenjski slog. V okviru projekta se je postavila kmečka lopa in čebelnjak, izvedene so bile delavnice naravne gradnje, uredila se je doživljajska učna pot ter pripravilo 5 novih programov za duhovno rast.

Vaški trg s tržnico Plintovec

Vaški trg s tržnico Plintovec

izvajanje 2020 - 2021, sklad ESRR

Vaški trg Plinotvec se nahaja na osrednem parku v občini, kjer se izvajajo različne prireditve, urejena je kmečka tržnica ter urejen prireditveni prostor za tematske tržnice. V okviru projekta so bile nabavljene prodajne stojnice, klopi, koši ter ležalniki ter postavljen vodomet. Z ureditvijo osrednjega prireditvenega parka, je občina pridobila prostor za druženje občanov, za različna srečanja in izvedbo večjih in manjših dogodkov, kjer se nahaja tudi »knjižnica na prostem«.

Barve in vonji Pohorja

Barve in vonji Pohorja

izvajanje 2021 - 2022, sklad EKSRP


V okviru projekta se bo naredila valorizacija avtohtonega rastlinstva Pohorja in Kozjaka, naravne in kulturne dediščine zelišč in čebelarstva, tradicionalnih in tipičnih pohorskih rastlin, njihove rabe in učinkov. Oblikovali in izvedli se bodo programi za osveščanje prebivalstva o pomenu biotske raznovrstnosti ter tako dvigniti družbeno odgovorno zavest do narave in okolja, medene ustvarjalne delavnice za otroke, čajanke in gozdna potepanja, izvedli se bodo zeliščni in pohorski dnevi z izvajanjem akcij »V vsak vrt medovito rastlino! In »Zasadimo cvetoč travnik«, uredil čebelnjak, uredila čutna pohorska pot ter oblikovala knjižica s poučnimi zgodbami – “Pohorske cvetoče zgodbe”.

Kolopark Kungota

Kolopark Kungota

izvajanje 2020-2021, sklad ESRR

V neposredni bližini obstoječega športnega igrišča, otroških igral in fitnesa na prostem, se je v Občini Kungota, uredil Kolopark, ki omogoča občanom in obiskovalcem dodatno možnost rekreacije, na atraktiven in varen način ter prispeva k zdravemu načinu življenja. Kolopark je tudi primerna dopolnitev obstoječe šolske infrastrukture in šolskemu športnemu program. V okviru projekta se je uredil asfaltiran prostor/ proga, ki je primerna tako za vožnjo s kolesi vseh vrst, poganjalci, skiroji, rolkami in rolerji. Prav tako se je postavila mobilna garaža - prostor za shranjevanje koles za potrebe šole.

Druge informacije o projektu:

Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« (podukrep 19.4) je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

Glavne aktivnosti za doseganje ciljev:

 • delavnice za animacijo prebivalcev,
 • priprava promocijskih gradiv,
 • objavljanje člankov v medijih,
 • izvajanje javnih pozivov za pridobitev vlog v okviru podukrepa 19.2, Podpora za izvajanje operacij v okviru SLR,
 • posredovanje s strani UO potrjenih operacij na ARSKTRP,
 • vlaganje sprememb operacij,
 • vlaganje zahtevkov za izplačilo,
 • vlagate projektov sodelovanja v okviru Podukrepa 19.3, Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS.

Pričakovani rezultati:

Animacija območja oziroma vključevanje skupnosti na območju TOTI LAS 2014–2020 je usmerjena:

 • k identificiranju potreb na območju LAS,
 • v izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij,
 • k doseganju kazalnikov, zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja,
 • k enakomernemu razvoju območja LAS.

O CLLD: CLLD (Community Led Local Development oz. lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) je nadgradnja do sedaj poznanega pristopa LEADER, ki se je na ravni EU izkazal kot uspešna metoda razvojnega načrtovanja in izvajanja operacij. Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin (LAS), aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja. Pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja.
Tematska področja ukrepanja:

 • ustanavljanje novih delovnih mest
 • osnovne storitve na podeželju
 • varstvo okolja
 • večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju.

Izvajanje CLLD določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/18, 68/19 in 157/20).

Viri sofinanciranja: Za izvajanje podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« je TOTI LAS upravičen do največ 171.506,74 evrov in se dodeli iz glavnega sklada EKSRP.

Za vsebino je odgovorna lokalna akcijska skupina TOTI LAS, ki jo zastopa vodilni partner RRA Podravje - Maribor.
​Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.